Wij geloven dat werknemers in een veilige en gezonde werkomgeving beter presteren en gelukkiger zijn.

Doelstelling vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag in de werksituatie.

Met een een externe vertrouwenspersoon kunt u objectiviteit waarborgen. U kunt hierdoor psychosociale problemen voorkomen en indien nodig aanpakken als gevolg van:

 • agressie en geweld,
 • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten,
 • pesten,
 • discriminatie.

Verplicht

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting.Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn.Dit kan zowel intern (bij grote bedrijven waarbij de vertrouwenspersoon specifiek hiervoor is opgeleid)  geregeld worden als extern.

Externe vertrouwenspersoon

Adviesgroep Mens & Werk biedt u een poule van vertrouwenspersonen aan. Wanneer een beroep gedaan wordt op de vertrouwenspersoon, zal per geval worden bekeken welke vertrouwenspersoon het meest geschikt is om ingezet te worden.

Er wordt per organisatie een van onze mensen aangewezen als het aanspreekpunt namens de vertrouwenspersonen. Dat betekent dat het aanspreekpunt zorgt voor de beschikbaarheid en één keer per jaar met de directeur-bestuurder het beleid en de gang van zaken omtrent het onderwerp vertrouwenspersoon evalueert. Ook zorgt het aanspreekpunt voor een algemene rapportage, die tijdens het evaluatiegesprek wordt besproken.

Taken

Dit zijn de taken die de vertrouwenspersoon voor u uitvoert:
 • het verzorgen van eerste opvang van personeelsleden die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben, 
 • het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is,
 • het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures,
 • het desgewenst begeleiden van de medewerker,
 • als de medewerker de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of bij de directie,het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator,
 • het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag,
 • het adviseren en ondersteunen van directeuren bij het voorkomen van ongewenst gedrag,
 • het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.
Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht.

Onze vertrouwenspersonen

Onze vertrouwenspersonenpoule bestaat uit:

marjan cirkel3 kleinlinda cirkel kleinmieke cirkel3 klein